Algemene Voorwaarden DCTM

Artikel 1

Definities

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen De Coninck Traffic Management B.V. (hierna te noemen: ’DCTM’) en Opdrachtgever van trainingen en andere vormen van (verkeers)begeleidingen (hierna te noemen: ’Training’).
1.2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee DCTM een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Trainingen, ongeacht of Opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training.
1.3. Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Training deelneemt. De Deelnemer kan ook Opdrachtgever zijn.

Artikel 2

Totstandkoming overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever een inschrijvingsformulier van DCTM instuurt.
2.2. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Trainingsvoorwaarden staat aan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. DCTM en Opdrachtgever zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen.
2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door DCTM.

Artikel 3

Annulering Training

3.1. De Opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een Training te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door DCTM bevestigde e-mail.
3.2. De Opdrachtgever kan de Training tot 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag annuleren tegen annuleringskosten (10% van de deelnamekosten).
3.3. Bij annulering korter dan 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag, of als de Deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de Training deelneemt, betaalt Opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De Deelnemer kan zich laten vervangen door een collega, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
3.4. DCTM heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de Training te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan DCTM betaalde bedrag.
3.5 Alleen bij een overeenkomst op afstand heeft de Opdrachtgever gedurende 7 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot een opleiding het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit geldt niet voor op maat gemaakt diensten en niet wanneer de Deelnemer binnen deze periode al aan de opleiding of training heeft deelgenomen.

Artikel 4

Betaling

4.1. DCTM brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Op het inschrijfformulier kan worden aangegeven om het bedrag in één keer of in vijf termijnen te willen voldoen. Bij gespreide betaling wordt € 50,00 extra aan administratiekosten in rekening gebracht.
4.2. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan DCTM in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Artikel 5

Intellectuele eigendom

5.1. Het auteursrecht op de door DCTM gegeven brochures, trainingsmaterialen, toolkit en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen ‘materialen’, berust bij DCTM, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DCTM zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
5.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van DCTM berust uitsluitend bij DCTM.

Artikel 6

Aansprakelijkheid

6.1. DCTM spant zich in om de gegeven Training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
6.2. DCTM is tegenover de Opdrachtgever die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
6.3. DCTM is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
6.4. DCTM is niet aansprakelijk in het geval de Opdrachtgever de mogelijkheid heeft een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
6.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.