Kwaliteit van zorg

DCTM is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) met registratienummer 07115. Zie ook de website van de NBVH.

DCTM is geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-code 90-19377.

Bij de Kamer van Koophandel is DCTM geregistreerd onder het KvK nummer 39078146. 

Mocht u ontevreden zijn en we komen er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met onze beroepsvereniging (zie klachtenregeling). Daar kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet zijn wij ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.

Wij zijn tevens ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ licentienummer 403044R). 

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als behandelend therapeuten, een dossier aanleggen. Dit is een wettelijke verplichting, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, alleen na uw expliciet toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: 

 • zorgvuldig omgaan met persoonlijk en medische gegevens;
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Alleen uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de medische gegevens in het dossier en is wettelijk gehouden aan een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen na uw expliciete toestemming; 
 • voor het gebruik door een waarnemende therapeut, tijdens afwezigheid;
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.


Uw gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden en waardoor u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.  

 • naam, adres en woonplaats;
 • geboortedatum;
 • datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de begeleiding;
 • kosten van de begeleiding.

Algemene voorwaarden